pl
plende

czytaj więcej

RegulaminWitamy Państwa w naszym obiekcie Pokoje Gościnne "Magnolia-Rooms" i życzymy miłego pobytu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi na jego terenie. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

1. Doba hotelowa:
Pokoje wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się o godz.14.00 a kończy się o godz.11.00 dnia następnego.

2. Opłaty:
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Rezerwację można odwołać do 3 dni przed terminem przyjazdu. W przypadku, gdy rezerwacja zostanie odwołana z niezależnych od nas przyczyn wpłacona przedpłata za rezerwacje nie podlega zwrotowi.W przypadku późniejszego przyjazdu bądź wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

3. Cisza nocna:
Prosimy o zachowanie ciszy od 23.00 do 6.00 rano. Zachowanie gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. Pokoje i czystość:
W momencie gdy przybywacie Państwo do naszego obiektu, stajecie się gospodarzami wynajętego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i na terenie całego obiektu. Mile widziane jest obuwie na zamianę.

5. Wyposażenie:
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pokoi.

6. Palenie papierosów oraz wprowadzanie zwierząt:
Ze względu na komfort Państwa i naszych obecnych i przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Popielniczki znajdują się na zewnątrz budynku. W przypadku nie zastosowania się do zakazu, będzie naliczona kara w kwocie 200zł za odświeżanie pokoju.
Prosimy również o nie wprowadzanie na teren obiektu i posesji żadnych zwierząt.

7. Odpowiedzialność materialna:
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. W przypadku zagubienia kluczy od domu koszt dorobienia kompletu kluczy wynosi 120 zł. Gość powinien zawiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

8. Prawa i obowiązki właściciela Magnolia Rooms:

  • Pokoje Gościnne Magnolia-Rooms nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gościa w pokoju.
  • Rzeczy pozostawione na terenie obiektu przez Gości będą przechowywane przez okres 2 tygodni potem zostaną przekazane na rzecz organizacji dobroczynnych  lub wyrzucone na śmietnik.
  • Pokoje Gościnne mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin  lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu bądź gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu lub w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
  • Pokoje Gościnne Magnolia-Rooms świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  • Pokoje Gościnne mają obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę oraz bezpieczny pobyt wszystkich Gości przebywających w obiekcie, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

9. Postanowienia końcowe
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu właściciel może zarządać od gościanatychmiastowego opuszczenia obiektu .

Życzymy miłego pobytu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


1.

Pokoje Gościnne Magnolia Rooms może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i  pozyskuje te dane od klientów.


2.

Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży(umowa najmu).


3.

Administratorem  danych osobowych jest Firma Pokoje Gościnne Magnolia Rooms tel.+48 509657533. 
 Dane osobowe mogą być przetwarzane na czas nieokreślony ze względu na politykę rabatową oraz specjalne promocje sezonowe dla gości.

 
4.

Goście dokonujący rezerwacji w obiekcie mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


5.

Gość/osoba dokonująca rezerwacji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6.

Firma Pokoje Gościnne Magnolia Rooms reprezentowaną przez Krystyna Kacperska zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Gościa/osoby rezerwującej i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

7.

Pokoje Gościnne Magnolia Rooms jako firma świadcząca usługi rezerwacji nie będzie wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 


8.

 

Postanowienia końcowe

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.”

Polityka Prywatności :

Informacje, które nie wymagają zgody, a jedynie poinformowania,:
Niektóre dane osobowe są przekazywane firmom realizujących płatności w celu dokonania rezerwacji. 

1.


 IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operator IdoSell Booking, oprogramowania z którego korzysta Firma Pokoje Gościnne Magnolia Rooms i my przetwarzamy dane.

2.

Booking.com 

Firma Booking.com B.V. zarejestrowana jest w rejestrze Izby Handlowej w Amsterdamie w Holandii, pod numerem 31047344. Numer płatnika VAT to NL805734958B01, a numer holenderskiego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych to 1288246.

https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/privacy.html?lang=pl

 

3.

Biuro Rachunkowe Beata Popielarz

ul.11-go Listopada 8 lok.12

05-140 Serock